Bảng cửu chương nhân, chia lớp 3

Bảng nhân, chia lớp 3 hay còn gọi là bảng cửu chương nhân, chia dành cho học sinh lớp 3 với các phép tính nhân trong phạm vi từ 6 tới 9.

Ở lớp 2, các em đã học thuộc bảng cửu chương nhân, chia từ 1 tới 5. Lên lớp 3 các em tiếp tục học thuộc bảng nhân chia từ 6 tới 9.

Trong bảng này các em cần học:

– Bảng nhân 6, bảng nhân 7, bảng nhân 8, bảng nhân 9

– Bảng chia 6, bảng chia 7, bảng chia 8, bảng chia 9

Bảng cửu chương nhân 6, 7, 8, 9 (lớp 3):

6 x 1   = 6 7 x 1   = 7 8 x 1   = 8 9 x 1   = 9
6 x 2   = 12 7 x 2   = 14 8 x 2   = 16 9 x 2   = 18
6 x 3   = 18 7 x 3   = 21 8 x 3   = 24 9 x 3   = 27
6 x 4   = 24 7 x 4   = 28 8 x 4   = 32 9 x 4   = 36
6 x 5   = 30 7 x 5   = 35 8 x 5   = 40 9 x 5   = 45
6 x 6   = 36 7 x 6   = 42 8 x 6   = 48 9 x 6   = 54
6 x 7   = 42 7 x 7   = 49 8 x 7   = 56 9 x 7   = 63
6 x 8   = 48 7 x 8   = 56 8 x 8   = 64 9 x 8   = 72
6 x 9   = 54 7 x 9   = 63 8 x 9   = 72 9 x 9   = 81
6 x 10 = 60 7 x 10 = 70 8 x 10 = 80 9 x 10 = 90

Bảng cửu chương chia 6, 7, 8, 9 (lớp 3):

6   : 6   = 1 7   : 7   = 1 8   : 8   = 1 9   : 9   = 1
12 : 6   = 2 14 : 7   = 2 16 : 8   = 2 18 : 9   = 2
18 : 6   = 3 21 : 7   = 3 24 : 8   = 3 27 : 9   = 3
24 : 6   = 4 28 : 7   = 4 32 : 8   = 4 36 : 9   = 4
30 : 6   = 5 35: 7   = 5 40 : 8   = 5 45 : 9   = 5
36 : 6   = 6 42 : 7   = 6 48 : 8   = 6 54 : 9   = 6
42 : 6   = 7 49 : 7   = 7 56 : 8   = 7 63 : 9   = 7
48 : 6   = 8 56 : 7   = 8 64 : 8   = 8 72 : 9   = 8
54 : 6   = 9 63 : 7   = 9 72 : 8   = 9 81 : 9   = 9
60 : 6   = 10 70 : 7   = 10 80 : 8   = 10 90 : 9   = 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết nổi bật
x