phiếu bài tập toán 4

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 18

Đây là bài thứ 18 of 20 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 18 môn Toán lớp 4: Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3. Luyện tập chung. Bài 1: Viết tiếp vào chỗ chấm: Trong các số 24 ; 198 ; 2763 ; 258 ; 3456 ; 725 ; 6084 ; 496; a) Các số chia hết […]

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 17

Đây là bài thứ 17 of 20 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 17 môn Toán lớp 4: Luyện tập chung. Dấu hiệu chia hết cho 2. Dấu hiệu chia hết cho 5. …còn nữa * Download (click vào để tải về):

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 15

Đây là bài thứ 15 of 20 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 15 môn Toán lớp 4: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0. Chia cho số có hai chữ số. Bài 1: Viết kết quả tính vào chỗ chấm: Bài 2: Đặt tính rồi tính: Bài 3: Khoanh vào kết quả đặt trước câu trả lời đúng […]

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 14

Đây là bài thứ 14 of 20 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 14 môn Toán lớp 4: Chia một tổng cho một số. Chia cho số có một chữ số. Chia một số cho một tích. Chia một tích cho một số. * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 -TUẦN 14

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 13

Đây là bài thứ 13 of 20 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 13 môn Toán lớp 4: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11. Nhân với số có ba chữ số. Luyện tập chung. * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 -TUẦN 13

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 11

Đây là bài thứ 11 of 20 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 11 môn Toán lớp 4: Nhân với 10, 100, 1000,…Chia cho 10, 100, 1000,…Tính chất kết hợp của phép nhân. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0. Đề-xi-mét vuông. Mét vuông. * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 -TUẦN 11

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 9

Đây là bài thứ 9 of 20 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 9 môn Toán lớp 4: Hai đường thẳng vuông góc. Hai đường thẳng song song. Vẽ hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song. Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông. * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 – TUẦN 9

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 8

Đây là bài thứ 8 of 20 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 8 môn Toán lớp 4: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt. Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S Tổng của hai số bằng 48. Hiệu của hai số bằng 32. Số lớn là: a) 48 + 32 […]

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 7

Đây là bài thứ 7 of 20 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 7 môn Toán lớp 4: Biểu thức có chứa hai chữ, ba chữ. Tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng. * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 -TUẦN 7

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 5

Đây là bài thứ 5 of 20 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 5 môn Toán lớp 4: Tìm số trung bình cộng. Biểu đồ. Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) Số thích hợp viết vào chỗ chấm của 8 tấn 7kg = … kg là: A. 87                 B. 807                  […]

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 4

Đây là bài thứ 4 of 20 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 4 môn Toán lớp 4: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên. Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng. Giây, thế kỉ. Bài 1: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: a) Các số 54 6887; 54 867; 54 678; 45 876 viết theo […]

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 3

Đây là bài thứ 3 of 20 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 3 môn Toán lớp 4: Triệu và lớp triệu. Dãy số tự nhiên. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân. Bài 1: Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu): Mẫu: Ba trăm năm mươi tư triệu bốn trăm linh bảy nghìn hai trăm: 354 407 200. a) Bốn trăm […]

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 1

Đây là bài thứ 1 of 20 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 1 môn Toán lớp 4: Ôn tập các số đến 10 000. Biểu thức có chứa một chữ. Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm a) 10 000; 20 000; ……………; ……………; 50 000; ……………; ……………; 80000. b) 25 500; 25 600; ……………; 25 800; ……………; 26 000; […]

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 2

Đây là bài thứ 2 of 20 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 2 môn Toán lớp 4: Các số có sáu chữ số. Hàng và lớp. Bài 1: Viết (theo mẫu): Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu): Mẫu: Số gồm 3 trăm nghìn, 8 nghìn, 7 trăm, 4 chục và 3 đơn vị viết là: 308 743. […]